Đài Truyền Thanh - Truyền Hình Huyện Duy Xuyên

Truyền thanh cơ sở

Kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa X tổ chức vào ngày 21/3/2023

       Thường trực HĐND tỉnh khoá 10 quyết định triệu tập Kỳ họp thứ mười ba, vào ngày 21/3/2023.

        

 

        Kỳ họp lần này quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè bảo vệ bờ sông Nước Là, khu Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Điều chỉnh loại đất danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất của huyện Thăng Bình.Quy định mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. Sửa đổi, bổ sung Điều 13, Nghị quyết số 33 của HĐND tỉnh quy định đối với một số loại phí, lệ phí. Báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất hướng xử lý theo kết luận của Kiểm toán nhà nước đối với Nghị quyết số 38 của HĐND tỉnh về Quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trong các lưu vực thủy điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025. Bãi bỏ quy định đối với lệ phí đăng ký cư trú. Quy định nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ đặc thù giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.Sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 39 của HĐND tỉnh về phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025. Báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất hướng xử lý theo kết luận của Kiểm toán nhà nước đối với Nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành một số cơ chế, chính sách về Quy định mức hỗ trợ Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh. Điều chỉnh quyết toán thu ngân sách tỉnh Quảng Nam năm 2021. Báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất hướng xử lý về các nội dung phát sinh khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 45 của HĐND tỉnh. Báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất hướng xử lý theo kết luận của Kiểm toán nhà nước đối với các chính sách hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Bãi bỏ quy định đối với lệ phí chứng minh nhân dân. Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2022. Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2023 Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 –2025.  Phê duyệt chủ trương và điều chỉnh chủ trương đầu tư Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam.

        Kỳ họp còn xem xét, quyết định các nội dung khác theo thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Hoàng Thơ

 

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?