Đài Truyền Thanh - Truyền Hình Huyện Duy Xuyên

Nông thôn mới

Duy Xuyên tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới

        Thời gian qua, UBND huyện Duy Xuyên tích cực chỉ đạo ngành liên quan và chính quyền các địa phương tập trung rà soát các hồ sơ để cập nhật, điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới ở 11 xã tham gia thực hiện chương trình trên địa bàn huyện.

          

Huyện Duy Xuyên đang tích cực rà soát, điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới nhằm đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ảnh: PV

          Đến nay, 3 xã Duy Hòa, Duy Trung, Duy Phước đã phê duyệt đồ án quy hoạch nông thôn mới; các xã Duy Sơn, Duy Vinh, Duy Trinh đã thông qua hội đồng thẩm định quy hoạch, chuẩn bị phê duyệt đồ án; 5 xã còn lại gồm Duy Tân, Duy Thành, Duy Châu, Duy Phú, Duy Thu đang tổ chức lấy ý kiến góp ý để hoàn thiện hồ sơ đồ án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong khi đó, quy hoạch chung đô thị Duy Hải, Duy Nghĩa, thị trấn Nam Phước cũng đang tích cực triển khai.

          UBND huyện Duy Xuyên đang tập trung chỉ đạo các ngành và địa phương cập nhật khớp nối các quy hoạch theo quy hoạch vùng cho phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Ngoài ra đã chỉ đạo ngành chức năng tiếp tục thực hiện quy hoạch chi tiết các khu dân cư Kiểm Lâm, Tây Cầu Chìm, Phù Dưỡng, Tây Khương, Duy Phước…

          Đồng thời, tổ chức triển khai một số quy hoạch chi tiết (1/500) trên địa bàn huyện như Cụm công nghiệp Duy Nghĩa 1, Cụm công nghiệp Tây An, Cụm công nghiệp Tây An 1, khu dân cư Duy Phước giai đoạn 1… theo quy định.

           M.NHI - P.THÀNH

 

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?