Đài Truyền Thanh - Truyền Hình Huyện Duy Xuyên

Nội dung và mức chi hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

         

        UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 454/QĐ-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND (ngày 2.11.2020) của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025.

          Đối tượng áp dụng là cá nhân, nhóm cá nhân, hợp tác xã có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới được công nhận dự án khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh. Các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước; tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

          Nghị quyết quy định nội dung và mức chi hỗ trợ tổ chức sự kiện ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn và tham gia sự kiện khởi nghiệp vùng, quốc gia, quốc tế, cuộc thi, hội thi khởi nghiệp sáng tạo; chi phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; chi cho hoạt động truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các hoạt động kết nối mạng lưới khởi nghiệp.

          Nghị quyết cũng quy định nội dung và mức chi hỗ trợ đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chi phục vụ công tác quản lý, hoạt động chung của Đề án 844.

 M.L

 

 

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?