Đài Truyền Thanh - Truyền Hình Huyện Duy Xuyên

Những điểm mới về thuế và hóa đơn đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương thức khoán

        Ngày 1/6/2021, Bộ tài chính ban hành Thông tư số 40 hướng dẫn quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Theo đó, Thông tư số 40 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2021, có nhiều nội dung thay đổi mới rất quan trọng. Chính phủ vừa có chủ trương giảm tiền thuê đất cho các trường hợp bị ảnh hưởng dịch Covid-19

         Điểm mới thứ nhất: Về việc sử dụng hóa đơn của hộ khoán:

       Sửa đổi quy định về hộ khoán sử dụng hóa đơn lẻ do cơ quan thuế cấp, bán lẻ theo từng số, không sử dụng hóa đơn quyển. Trường hợp hộ khoán lựa chọn ổn định phương pháp tính thuế đến hết kỳ tính thuế năm 2021 theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 20 Thông tư này thì tiếp tục ổn định việc sử dụng hóa đơn cho hết kỳ tính thuế năm 2021.

       Trước đây: Theo hướng dẫn tại điểm a khoản 2 Điều 2, khoản 3 Điều 6 Thông tư số 92 thì hộ khoán được sử dụng cả hóa đơn lẻ và hóa đơn quyển.

         Điểm mới thứ 2: Về hồ sơ khai thuế trong trường hợp hộ khoán sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế cấp, bán lẻ theo từng lần phát sinh. Bao gồm: Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh;  Bản sao Hợp đồng kinh tế cung cấp hàng hóa, dịch vụ cùng ngành nghề với hoạt động kinh doanh của hộ khoán;  Bản sao biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;  Bản sao tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, dịch vụ; tài liệu liên quan để chứng minh nếu là hàng hóa do cá nhân tự sản xuất, cung cấp; Cơ quan Thuế có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu, xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính.

        Trước đây: Hồ sơ khai thuế này áp dụng đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh theo quy định tai khoản 2 Điều 7 Thông tư 92.

        Điểm mới thứ 3: Về trách nhiệm lưu trữ hồ sơ chứng minh hàng hóa, dịch vụ hợp pháp trong trường hợp hộ khoán có đề nghị cấp lẻ, bán hóa đơn lẻ theo từng lần lần phát sinh:  Bổ sung quy định về trách nhiệm của hộ khoán nếu có sử dụng hóa đơn lẻ phải lưu trữ và xuất trình cho cơ quan thuế các hóa đơn, chứng từ, hợp đồng, hồ sơ chứng minh hàng hóa, dịch vụ hợp pháp khi đề nghị cấp lẻ, bán hóa đơn lẻ theo từng lần phát sinh. Trước đây: Chưa có hướng dẫn về nội dung này.

       Điểm mới thứ tư: Về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế: Bổ sung hướng dẫn đối với trường hợp hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai chuyển đổi sang phương pháp khoán và ngược lại thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày chuyển đổi phương pháp tính thuế. Trước đây: Chưa có hướng dẫn về nội dung này.

Nguyễn Mỹ( Chi cục thuế Khu vực Điện Bàn- Duy Xuyên)

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?