Đài Truyền Thanh - Truyền Hình Huyện Duy Xuyên

Tập trung triển khai công tác ứng phó với bão Số 3 (Bão Sao la)

            UBND huyên  Duy Xuyên vừa ban hành công văn thực hiện Công điện số 04  ngày 31/8/2023 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Duy Xuyên yêu cầu:

          

           Thủ trưởng các Phòng, Ban, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và thủ trưởng các cơ qran, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm tiếp tục theo dõi chặt chẽ, chính xác tình hình, diễn biến của cơn Bão số 3 (Bão Sao La) để kịp thời tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất; thực hiện nghiêm túc các nội dung Công điện số 04 ngày 31/8/2023 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam. Chủ động phương án, lực lượng, phương tiện để khắc phục nhanh nhất hậu quả do thiên tai gây ra.

          UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo nhân dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ hè thu với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng” và có phương án bảo vệ sản xuất đối với các diện tích sản xuất còn lại.

          Đề nghị các đồng chí Ủy viên UBND huyện, thành viên Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai huyện trực tiếp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai công tác ứng phó bão số 3 đối với các lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách

          Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng tránh thiên tai- TÌm kiếm cứ nạn huyên, UBND các xã thị trấn, các cơ qran, đơn vị tổ chức trực ban 24/24, đặc biệt trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 và thường xryên báo cáo UBND huyện theo dõi và chỉ đạo ./.

Hoàng Thơ

 
twn Are you sure that you want to switch to desktop version?