Đài Truyền Thanh - Truyền Hình Huyện Duy Xuyên

Thông báo thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ mua bán điện về ngày cuối tháng trên địa bàn Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-KTN Quảng Nam, ngày tháng 10 năm 2023

V/v thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ mua bán điện về ngày cuối tháng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Kính gửi: - Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Công ty Điện lực Quảng Nam; - Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Điều 17 Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 09/2023/TT-BCT ngày 21/4/2023 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện và Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT;

Căn cứ Thông tư số 16/2023/TT-BCT ngày 31/8/2023 của Bộ Công Thương hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt.

Sau khi xem xét Kế hoạch thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ mua bán điện về ngày cuối tháng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của Công ty Điện lực Quảng Nam tại Công văn số 5292/BC-QNaPC ngày 29/9/2023 và đề nghị của Sở Công Thương tại Công văn số 1839/SCT-QLNLKT ngày 09/10/2023.

Để các khách hàng sử dụng điện nắm bắt, hiểu quyền lợi và tạo sự đồng thuận cho Công ty Điện lực Quảng Nam triển khai thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ điện thuận lợi, UBND tỉnh đề nghị:

1. Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Nam đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi để mọi tổ chức, cá nhân, khách hàng sử dụng điện biết và thực hiện; đồng thời, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để Công ty Điện lực Quảng Nam triển khai thực hiện thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ mua bán điện về ngày cuối tháng theo đúng Kế hoạch. Công ty Điện lực Quảng Nam: - Chủ động phối hợp với chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng có liên quan để triển khai thực hiện.

2 - Tăng cường công tác tuyên truyền, thông báo đến khách hàng sử dụng điện trước khi thực hiện kế hoạch thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ mua bán điện về ngày cuối tháng. Hình thức thông báo qua nhiều hình thức như: Thông báo giấy, niêm yết tại các địa bàn triển khai, thông báo trên Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình, đài truyền thanh tỉnh, huyện, thị xã, thành phố; các kênh điện tử: Zalo, email, tin nhắn SMS, App EVNCPC CSKH,... - Việc ghi chỉ số công tơ điện phải thực hiện đảm bảo theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và các quy định khác có liên quan.

- Việc thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ phải được khách hàng sử dụng điện đồng ý, chỉ được thực hiện sau khi hai bên đã thống nhất (Thỏa thuận hai bên là phần không thể tách rời của hợp đồng mua bán điện). Công ty Điện lực Quảng Nam chịu trách nhiệm giải quyết kiến nghị, khiếu nại (nếu có) của khách hàng sử dụng điện.

- Công ty Điện lực Quảng Nam có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ mua bán điện về ngày cuối tháng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam qua Sở Công Thương để theo dõi, báo cáo UBND tỉnh.

3. Sở Công Thương có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, giám sát việc ghi chỉ số công tơ mua bán điện về ngày cuối tháng của Công ty Điện lực Quảng Nam đảm bảo theo đúng quy định; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có)./.

 

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?